Služby

Geometrický plán

 • na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na oddelenie/rozdelenie pozemku
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
 • úpravu hraníc medzi pozemkami
 • na zriadenie vecného bremena
 • zlúčenie parciel
 • vyňatie z LPF a odňatie z PPF
 • obnovu pôvodných parciel

Polohopisné a výškopisné plány

 • Polohopis + výškopis (predprojektové zameranie terénu pre potreby projektu Vašej stavby u projektanta a pri osadení stavby na pozemok)
 • Účelové mapy (špecifické zmapovanie záujmového územia - pre vyhotovenie rôznych digitálnych máp podľa požiadaviek klienta)
 • Porealizačné zameranie rodinného domu - vklad do TMM "technickej mapy mesta" (zameranie domu a všetkých prípojok inžinierských sietí ku kolaudácii stavby) - Pozn.: vyhotovuje sa obvykle iba ak sa budova nachádza v meste, nie v obci a ak to vyžaduje stavebný úrad v danom meste.
 • Porealizačné zameranie inžinierských sietí - plyn, voda, kanalizácia, elektrina , telekomunikačné káble,... (pre potreby kolaudácie inžinierskych sietí)

Vytýčenie

 • hraníc pozemku (pri nevyznačených hraniciach pozemku v teréne)
 • stavby ( osadenie stavby pred zahájením stavebných prác)
 • priebehu inžinierských sietí (plyn, elektrina, telekomunikačné káble, ...)
 • nadmorských výšok
 • spracovanie a tvorba vytyčovacích výkresov a náčrtov stavebných objektov

Nivelácie

 • technická nivelácia
 • presná nivelácia
 • veľmi presná nivelácia

Zameranie adresného bodu

Informácie týkajúce sa pozemkov a listov vlastníctva

Kontrolné merania

Zákres do digitálnej technickej mapy mesta ? Bratislava

Rôzne iné zamerania podľa požiadavky zákazníka

 • určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh
 • vybudovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • zameranie záujmového územia pre výpočet kubatúr výkopov a násypov
 • zameranie vodných tokov pre tvorbu pozdĺžnych a priečnych profilov
 • kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk