Služby

Výsledky našej práce si môžete prezrieť tu

 • VPN (veľmi presná nivelácia) a PN (presná nivelácia) na určenie posunov a pretvorení stavebných objektov, monitoring
 • Určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh
 • Budovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • Kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov
 • Zameranie priebehu inžinierskych sietí
 • Geodetické práce pri výstavbe líniových stavieb
 • Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb
 • Geometrické plány:
 • na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na oddelenie/rozdelenie pozemku
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
 • úpravu hraníc medzi pozemkami
 • na zriadenie vecného bremena
 • zlúčenie parciel
 • vyňatie z LPF a odňatie z PPF
 • obnovu pôvodných parciel
 • Vytýčenie hraníc pozemkov
 • Príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 • Zameranie adresného bodu
 • Polohopisné a výškopisné plány
 • Účelové mapy rôzneho druhu (špecifické zmapovanie záujmového územia)
 • Porealizačné zameranie stavieb (vklad do Technickej mapy mesta, ak je vyžadovaný)
 • Porealizačné zameranie inžinierskych sietí (plyn, voda, kanalizácia, elektrina, telekomunikačné káble,..)
 • Tvorba digitálneho modelu terénu
 • Zameranie záujmového územia pre výpočet kubatúr výkopov a násypov
 • Zameranie vodných tokov pre tvorbu pozdĺžnych a priečnych profilov
 • Zameranie uličných pásov
 • Tvorba mračien bodov a 3D modelov stavebných objektov pomocou leteckej fotogrametrie
 • Určovanie kubatúr výkopov a násypov: ťažobných priestorov, skládok (agroproduktov, odpadu, materiálov),
 • Inšpekcia a monitoring výškových stavieb, striech budov, stožiarov, komínov
 • Monitoring svahov – sledovanie erózií pôdy
 • Fotogrametrické zameranie fasád budov
 • Vizualizácie a videá pre prezentačné účely
 • Tvorba digitálneho modelu reliéfu a digitálneho modelu terénu
 • Tvorba mračien bodov a 3D modelov stavebných objektov pomocou 3D terestrického skenovania:
 • 3D skenovanie kultúrnych pamiatok - revízia technického stavu, rekonštrukcia a obnova
 • 3D skenovanie povrchových a podpovrchových banských diel
 • 3D skenovanie oporných múrov
 • Zameranie skutočného stavu pre projektovú dokumentáciu a tvorba dokumentácie (pôdorysy, rezy, pohľady)
 • Určovanie rovinnosti plôch, tankov, nádrží
 • Monitoring (porovnávanie skenov z viacerých etáp)
 • Pasportizácia stromov v lesoch

Máte otázky ohľadne geodetických a kartografických prác? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktný formulár

Cena geodetických prác vychádza z odporúčaní uvedených v cenníku geodetických a kartografických prác vydávaného Komorou geodetov a kartografov. Výsledná cena práce zahŕňa individuálne požiadavky zákazníka a závisí od veľa faktorov (typ a objem práce, veľkosť územia, špecifické požiadavky, časová náročnosť a pod.). Cenovú ponuku Vám vyhotovíme na základe konzultácie.

Kontaktný formulár