Referencie

Pri dlhoročnej spolupráci s SVP sa naša firma podieľala na širokom spektre geodetických prác, zameraných najmä na deformačné merania vodných stavieb a zosuvných území. Medzi tieto práce patrí určovanie zvislých posunov metódou veľmi presnej nivelácie (VPN) a trigonometricky, určovanie horizontálnych posunov metódou zámernej priamky a pomocou optického prevažovača (PZL), určovanie priestorových posunov pomocou priestorovej polárnej metódy, polygónových ťahov a statického merania GNSS. Ďalšie práce zahŕňali určovanie priestorových parametrov žeriavových dráh, prípadne zamerania záujmových území pre tvorbu polohopisných a výškopisných plánov.

Počas dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou TERRAControl, s.r.o. (Doprastav, a.s.) sme vykonávali široké spektrum geodetických prác u nás aj v zahraničí. Pri projekte R2 - Kriváň-Mýtna sa vykonávalo polohové a výškové meranie základnej vytyčovacej siete pomocou statického merania GNSS a geometrickou niveláciou zo stredu. V zahraničí sme vykonávali kontrolné meranie posunov a pretvorení mostných objektov na novobudovanom úseku diaľnice pri Českých Budějoviciach. Predmetom bolo 22 cestných a železničných mostných objektov s celkovým počtom 1077 vzťažných a pozorovaných bodov. Ďalšie práce zahŕňali výškové merania vytyčovacích sietí v rámci rôznych projektov (rekonštrukcia cesty pri Veľkom Mederi, výstavba protihlukovej steny na D1 Lamač) a kontrolných meraní zvislých posunov mostných objektov (D1 – Prešov). Medzi ďalšie projekty môžeme zahrnúť vytyčovanie lankodráhy na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pri rekonštrukcii križovatky vzletových a pristávacích dráh. V spolupráci so spoločnosťou TERRAcontrol, s.r.o. sme vykonávali etapové výškové meranie pri budovaní a kontrole LVS a vykonavaní deformačných výškových meraní, počas celej výstavby monolitických dilatačných celkov mostného objektu, zabudovaného do D1 , metódou kĺzavých dráh APS. V neposlednom rade sme sa podieľali na tvorbe geometrických plánov ku kolaudácii stavieb a geometrických plánov na majetkovo právne usporiadanie.

Pre spoločnosť GEOsys, s.r.o. sme zabezpečovali výškové meranie základnej vytyčovacej siete pre projekt rozšírenia diaľnice D1 a križovatky D1D4. Na základe úspešnej spolupráce sme ďalej zabezpečovali výškové meranie základnej vytyčovacej siete aj pre projekt D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Pri meraní metódou geometrickej nivelácie zo stredu, kde práce sťažovali najmä križovania cez cestné komunikácie a viaceré križovania cez vodný tok (rieka Kysuca).

Naša firma spolupracovala so spoločnosťou GEODETICCA na viacerých projektoch. Jednalo sa napríklad o spoluprácu pri riešení geodetickej časti projektu rozšírenia diaľnice D1 Bratislava Vajnory - križovatka Blatné. Práce zahŕňali zriadenie a určenie základnej vytyčovacej siete stavby, účelové mapovanie, evidencia inžinierskych sietí a tvorbu geometrických plánov na trvalé, dočasné a ročné zábery. Ďalším projektom, pri ktorom sme spolupracovali bola výstavba R2 - Kriváň-Mýtna. Konkrétne sa jednalo o výškové merania základnej vytyčovacej siete metódou geometrickej nivelácie zo stredu a kontrolné meranie zvislých posunov pilierov a oporných múrov mostov počas výstavby. V neposlednom rade sme participovali na kontrolnom meraní zvislých posunov na VS Gabčíkovo.

Práce pre Slovak Telekom, a.s. zahŕňali polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov pre projektovú prípravu pokládky optických káblov. Merania prebiehali vo viacerých slovenských obciach (napr. Štiavnik, Nová Baňa, Mikšová, Myjava, Prašice a iné). Predmetom merania boli všetky polohopisné a výškopisné prvky a objekty nachádzajúce sa v zadaných lokalitách, ako sú: budovy, inžinierske siete, povrchové znaky, teréne hrany, zeleň, korytá vodných tokov, líniové stavby (cesty, železnice, mosty, priepusty), prechody medzi povrchmi (asfalt, betón, dlažba, štrk, trávnatá plocha, atď.) a iné významné prvky polohopisu.

V rámci spolupráce sme vykonávali priestorové zameranie kompenzátora a časti komína v spoločnosti Continental Púchov s následnou vizualizáciou v 3D. Kvôli sťaženému prístupu bolo meranie vykonávané zo striech okolitých budov, čo predstavovalo výzvu z hľadiska tvorby bodového poľa a náročnosti merania. Výsledný 3D model zo zamerania komína slúžil na ďalšie plánovanie postupov prác a obnovu izolácie. V rámci ďalších projektov bolo vykonávané terestrické laserové skenovanie vonkajšieho plášťa komína Teplárne v Martine a komína Teplárne v Žiline, s následnou tvorbou horizontálnych rezov. Meranie zahŕňalo tvorbu bodového poľa a následného určovania súradníc vlícovacích bodov pre transformáciu a georeferencovanie mračien bodov. Ďalšie práce boli vykonané v cementárni Rohožník, kde bolo predmetom zameranie vybraných geometrických parametrov 130 m komína. Jednalo sa o priemery vodorovných rezov komína a rozmer nadzemného spalinovodu zaústeného do komína.

Spolupráca so združením TOKY2022 spočívala v mapovaní a tvorbe profilov vodných tokov pre projekt protipovodňových opatrení. Práce v teréne zahŕňali určovanie priebehu koryta vybraných vodných tokov Váh, Biskupický kanál Váhu, Horná Blava, Šípkovec, Holeška, Šteruský kanál (meranie dna, hladiny, brehových čiar) a všetkých objektov nachádzajúcich sa v koryte toku (hate, stavidlá, mosty, lávky, potrubia a iné). Výsledkom prác bol 3D model priebehu terénu a 3D modely objektov, doplnené o pozdĺžne profily týchto objektov. Terénne práce boli náročné z viacerých dôvodov. Hustý porast, ktorý sa nachádzal v blízkosti vodného toku obmedzoval viditeľnosť a sťažoval meranie, zatiaľ čo hĺbka a nánosy blata v toku komplikovali pohyb. Hĺbka dna dosahovala v niektorých miestach viac ako 2 m a preto sa muselo použiť aj špecifické meračské prístrojové vybavenie. Na meranie dna sa využil systém Seafloor HydroDrone so sonarom, ktorý poskytoval presnosť určenia súradníc 1 cm+0,1%∙h a bol zapožičaný od spoločnosti 3GON Slovakia s.r.o.

Pre spoločnosť MH Teplárenský Holding, a.s. bolo našou úlohou určenie priestorových parametrov žeriavových dráh v starej výrobnej hale Trnavskej teplárne a prečerpávacej stanice Malženice. Priestorové parametre žeriavových dráh je nutné kontrolovať v pravidelných intervaloch, aby bola zabezpečená správna funkcia žeriavu a predišlo sa poškodeniam a nehodám počas manipulácie s bremenami. Výsledkom prác je výpočet rektifikačných opráv pre jednotlivé koľaje a porovnanie týchto odchýlok s technickou normou. Ak určené odchýlky prekračujú dovolené tolerancie, je nutné žeriavovú dráhu opraviť (rektifikovať).

So spoločnosť K-Kontrol máme niekoľkoročnú spoluprácu pri určovaní smerových a výškových parametrov žeriavových dráh. Práce sa vykonávali vo výrobných halách Stellantis Slovakia Trnava, firmy KNOTT, s.r.o. Modra, Trnavská Teplárenska Spoločnosť, Wienerberger s.r.o., závod Boleráz, BVS, a.s., ČOV Petržalka. Predmetom merania boli žeriavové dráhy mostových a portálových žeriavov a koľajové dráhy pre vozíky. Priestorové parametre žeriavových dráh je nutné kontrolovať v pravidelných intervaloch, aby bola zabezpečená správna funkcia žeriavu a predišlo sa poškodeniam a nehodám počas manipulácie s bremenami. Výsledkom prác je výpočet rektifikačných opráv pre jednotlivé koľaje a porovnanie týchto odchýlok s technickou normou. Ak určené odchýlky prekračujú dovolené tolerancie, je nutné žeriavovú dráhu opraviť (rektifikovať).

Úlohou bolo zameranie a určenie rovinatosti priemyselnej podlahy haly pre automatizovaný systém skladových vozíkov. Kvôli požiadavke na vysokú presnosť (na úrovni 2 mm na 2 m) bolo meranie vykonané metódou geometrickej nivelácie zo stredu (PN) a terestrickým meraním pomocou totálnej stanice TS16. V rámci meračských prác bola podlaha haly zameraná aj pomocou terestrického 3D laserového skenovania na overenie tejto metódy a zhodnotenie použiteľnosti do budúcna. Po výpočte odchýlok od roviny boli problematické miesta vytýčené, aby mohla byť podlaha haly upravená do roviny.

Predmetom prác pre Slovenskú správu ciest boli kontrolné merania zvislých posunov mostných objektov (Sereď, Tlmače, Levice) pomocou geometrickej nivelácie zo stredu. Medzi ďalšie práce spadalo vytyčovanie dočasných, trvalých a ročných záberov pre výrub porastu na Ceste I/75 Šaľa – obchvat a vytýčenie hraníc pozemkov pod cestou I/51 na úseku Biela Hora - prieťah.

Práce pre firmu Sféra, a.s. zahŕňali geodetické zameranie a fotodokumentáciu elektrických stožiarov veľmi vysokého napätia (400 kV) a veľmi vysokého napätia (200 kV) v správe SEPS, a.s., pre naplnenie informačného systému. Jednalo sa o trasy veľmi vysokého napätia: V273, V281, V282 a trasy veľmi vysokého napätia: V408, V428, V461, V491, V492, V494.

Pre spoločnosť SEPS, a.s. bolo vykonaných viacero prác v rámci kontroly a monitoringu trás elektrického vedenia. Terénne práce zahŕňali meranie pozdĺžnych a priečnych profilov pod vedeniami veľmi vysokého napätia (400 kV) na trasách: V408, V426, V428. Ďalej bol vykonaný monitoring vybraných zložiek životného prostredia a environmentálny dozor stavby na trase vedenia 2x 400 kV Rimavská Sobota – št. hranica SR – Maďarsko. Okrem uvedeného bolo predmetom prác aj zameranie vybraných elektrických stožiarov pre Letecký úrad na stavbe 2x400 kV (V483/484) Bystričany – Križovany.