Výstupy

V tejto časti by sme vám radi odprezentovali časť výsledkov našej práce. Terénne práce sú iba zlomkom práce geodeta, veľkú časovú náročnosť predstavuje následné spracovanie nameraných údajov v kancelárii. Výsledkom môže byť rozmanité množstvo výstupov od výpočtov, cez grafické výstupy a mapy až po prezentačné videá.

Vo všeobecnosti rieši inžinierska geodézia úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela. Výsledky prác v inžinierskej geodézii podliehajú autorizačnému overeniu.

Najčastejšou činnosťou v katastri nehnuteľností je vyhotovovanie geometrických plánov, ktoré slúžia ako podklad k niektorým právnym úkonom. Ďalším často vypracovaným elaborátom je adresný bod, ktorý slúži ako príloha k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla stavby. V prípade vytýčenia hraníc pozemkov v teréne sa vyhotovuje vytyčovací výkres, ktorý slúži ako doklad, že parcela bola vytýčená geodetom.

Mapovanie vo všeobecnosti slúži na zameranie reálnych objektov v teréne, ktoré sa následne prenesú do mapy. Postupy, rozsah, typ výstupu a presnosť mapovania súvisí od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Výstupom môžu byť polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy, pozdĺžne a priečne profily, vrstevnicové plány, 3D modely a podobne.

Výstupom prác v teréne sú snímky, ktoré je nutné ďalej spracovať v špecializovanom softvéri. Výsledkom spracovania môže byť mračno bodov, 3D model, ortofotomozaika alebo digitálny výškový model, ktoré ďalej slúžia ako podklad na vyhotovenie účelových máp, výpočet objemov výkopov a násypov, inšpekciu stavebných objektov a iné. Zároveň je možné s dronom vytvoriť rôzne vizualizácie a videá na prezentačné účely.

Výsledkom prác v teréne je mračno bodov, ktoré sa môže ďalej spracovať. Jedná sa napríklad o vyčistenie mračna bodov od nežiadúcich objektov, georeferencovanie, filtrácia, segmentácia objektov a pod. Mračno bodov slúži ako podklad na vyhotovenie geodetickej dokumentácie stavby, tvorbu 3D modelov objektov, tvorbu účelových máp, monitoring a iné.