Užitočné Informácie

Geometrický plán - je technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch. Musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

Porealizačné zameranie - dokumentácia porealizačného zamerania stavebných objektov je geodetická dokumentácia zobrazujúca polohu a priebeh novovybudovaných stavebných objektov (stavba, inžinierske siete...). Spracovaniu dokumentácie predchádza samotné geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov.

Dokumentácia porealizačného zamerania je potrebná ku kolaudácii. Stavebný úrad požaduje ku kolaudácii geometrický plán na základe ktorého vydá kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a spolu s geometrickým plánom slúži ako podklad na zápis do katastra.

Stavebný úrad vyžaduje aj geodetické porealizačné zameranie prípojok inžinierskych sietí (zameranie je aj súčasťou zákresu do digitálnej technickej mapy mesta). Porealizačné zameranie stavieb je vyhotovené v štátnom systéme S-JTSK, Bpv a v digitálnej forme vo formáte DWG, DGN, DXF alebo VGI.

Adresný bod - definuje nový zákon 125/2015 Z. z. o registri adries v § 3 účinný od 01.07.2015. V praxi to znamená, že k získaniu kolaudačného rozhodnutia po tomto dátume musíte doložiť stavebnému úradu elaborát zamerania adresného bodu vyhotovený geodetom. Geodet meračskými prístrojmi zameria v teréne stred vchodových dverí novostavby a určí polohu aj výšku bodu umiestneného 30 centimetrov za vchodovými dverami. Následne geodet vyhotoví elaborát, ktorý odovzdáte stavebnému úradu. Elaborát zo zamerania adresného bodu sa vyhotovuje pre potreby národnej databázy adries. Praktické využitie adresného bodu je napríklad rýchla navigácia pre hasičov alebo rýchlu zdravotnú pomoc priamo ku vchodu do domu.

Polohopisný a výškopisný plán - účelová mapa je zameranie a zobrazenie predmetného územia vo vhodnej mierke.

Polohopisný a výškopisný plán obsahuje zamerané prvky polohopisu - polohopis (hranice vlastnícke, užívateľské, hranice druhov pozemkov, budovy a nádvoria, cesty, mosty, priepusty, povrchové znaky inžinierskych sietí ...) a výškopis (výškové kóty resp. vrstevnice, terénne šrafy...).

Polohopisný a výškopisný plán obsahuje aj stav katastra nehnuteľností C-KN a E-KN . Mierka je volená podľa požiadavky na presnosť zobrazenia polohopisných prvkov resp. požiadavky objednávateľa.

Vytyčovanie hraníc pozemkov - je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk