Užitočné odkazy

  • Mapka - mapka.gku.sk

    Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, ESKN.

  •   CICA - cica.vugk.sk

    Aplikácia CICA (Cadastral Information Correctly Applied) slúži na prehliadanie údajov súboru popisných informácii katastra nehnuteľnosti (ďalej len ?údaje KN?) vrátane plomb (ďalej len ?aplikácia?). Cieľom aplikácie je najmä občanom Slovenskej republiky, ale v primeranej miere aj iným fyzickým a právnickým osobám, umožniť jednoduchý a rýchly prístup k údajom KN vyhľadaním a zobrazením výpisu z listu vlastníctva na informatívne účely (ďalej len "výpis z LV").

  • Kataster nehnuteľností - katasternehnutelnosti.sk
  • Katastrálny portál - katasterportal.sk/kapor
  • Úrad geodézie kartografie a katastra SR - skgeodesy.sk
  • Komora geodetov a kartografov - kgk.sk

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk